Добив на инертни материали

Инертни материали

Новини

Договор № BG16RFOP002-3.001-0058-C01

Проект и главна цел: „Енергийна ефективност в „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД“. „Повишаване на конкурентоспособността на „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД чрез инвестиции в енергоефективно оборудване и енергиен мениджмънт“.
Бенефициент: МЛ-КОНСУЛТ-2009 ЕООД

Обща стойност: 2 128 970.84 лв., от които 1 271 633.65 лв.
европейско и  224 405,94 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.08.2017 г.
Край: 21.02.2019 г.

Основна цел на проекта:

„Повишаване на конкурентоспособността на „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД   чрез инвестиции в енергоефективно  оборудване и енергиен мениджмънт“.

Специфични цели на проекта:

Увеличаване на производствения капацитет на съществуващ стопански обект чрез увеличаване на производствените мощности;

Увеличаване ефективността на дружеството чрез намаляване потреблението на енергия;

Намаляване на негативното влияние на производствените процеси върху околната среда чрез отделяне на по-малко въглеродни емисии;

Увеличаване на продажбите и пазарния дял на дружеството;

Внедряване на системи за управление и мониторинг на енергопотреблениено.

Целите на проекта са в унисон с основната цел на процедурата: „Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката“. В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма „МЛ-КОСУЛТ-2009“ ЕООД за повишаване на  енергийната ефективност на съществуващо производство на фракции от инертни материали По проекта  ще се доставят и въведат в експлоатация  активи, които обособяват  технологична линия за производство на фракции: Челен товарач, който ще  захранва с инертни материали новата Мобилна роторна трошачка, Верижен багер – 2 бр., които ще складират произведените фракции  и ще експедират готовата продукция и Система за мониторинг на енергопотреблението, която ще оптимизира производствения процес чрез редуциране на енергопотреблението. В резултат от изпълнението на предвидените дейности се очаква спестяване на  енергия  в размер на 3 197,63  МWh/год. или 68,87 % от общото потребление на енергия и намаляване на отделяните емисии на СО2 с  904,68 т/годишно, което ще доведе до понижаване на енергийната интензивност както на ниво производственото предприятие, така и като цяло за икономиката.

Повишаване на енергийната ефективност на „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД   ще доведе до намаляване на производствените  разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността на предприятието. Производственият капацитет ще нарастване от 100т/ч към настоящия момент на 400 т/час след изпълнение на проектните дейности.

Защо да изберете нас?

Имаме необходимата техника

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibu.

Издадени сертификати

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  Cum sociis natoque penatibu.

Ценова политика

Consectetuer adipiscing elit. Aenean com eget dolor. Aenean massa. Cum sociis.

Гаранция за добро изпълнение

Consectetuer adipiscing elit. Aenean com eget dolor. Aenean massa. Cum sociis.

10 години опит

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibu.

добра комуникация

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  Cum sociis natoque penatibu.