ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

за представяне на проект № 2018/114652 одобрен за финансиране по Норвежки финансов механизъм 2014-2021 Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”

Уважаеми Дами и Господа,

На 11.09.2019 г.  „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД подписа проект с № 2018/114652,

одобрен за финансиране по Норвежки финансов механизъм 2014-2021 Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, България Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия”

В изпълнение на проект № 2018/114652 „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД кани всички заинтересовани лица, медии, граждани, институции да присъстват на началната пресконференция , която ще се проведе на 07.02.2020 г. от 13.00 часа в гр.  Плевен ул. Екзарх Йосиф № 11 – офис.

На пресконференцията ще бъдат представени:

 1. Целите на проекта,
 2. Предвидените дейности и графика за тяхното реализиране,
 3. Очакваните резултати от реализирането на проекта,
 4. Източниците на финансиране,
 5. Екипа за управлението на проекта.

С уважение,

Ивелина Атанасова.

УПРАВИТЕЛ „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД

тел. 0899/811979

Инвестиции за зелена индустрия в МЛ-КОНСУЛТ-2009 ЕООД . Innovation for green industry in Ml-Consult-2009 Ltd.

На 11.09.2019 г. „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД и Innovation Norway подписаха договор с реф. № 2018/114652 за финансиране по проект – „Инвестиции за зелена индустрия в „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД „Innovation for green industry in „Ml-Consult-2009 Ltd.“ по Програма by Innovation Norway
Основна цел: Повишаване на конкурентоспособността на „Ml-Consult-2009 Ltd. чрез инвестиции в иновативни екологични технологии

Специфични цели на проекта:

 • Инвестиционна подкрепа за внедряване на „зелени производствени процеси”;
 • Производство на „зелени продукти”;
 • Разкриване на „зелени“ работни места;
 • Разширяване и повишаване на ефективността и производителността на стопанската дейност на компанията.
Дейност 1

Подготовка за провеждане на  избор на изпълнители;

Общ бюджет на проекта:  680 000,00 евро
Финансиране от Норвежки Финансов Механизъм: 350 000,00 евро.

Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of Programme Area 01 – Business Development, Innovation and SMEs. С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2014-2021 в рамките на Програмна Област “Бизнес развитие, иновации и подкрепа на малки и средни предприятия“.

INVITATION FOR PARTICIPATION IN THE PRESS CONFERENCE

to submit a project No. 2018/114652 funding approval under Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 Business Development, Innovation and SME Program, Bulgaria
Priority area: Innovation for the green industry

Dear ladies and gentlemen,

On 11 September 2019 ML-Consult-2009 Ltd and Innovation Norway signed a contract with reference number № 2018/114652 for a grant of project „Innovation for green industry in Ml-Consult-2009 Ltd.“  under a Programme by Innovation Norway

In pursuance of project No. 2018/114652 „ML-CONSULT-2009“ Ltd. invites all interested persons, media, citizens, institutions to attend the inaugural press conference, which will be held on 07.02.2020 at 13.00 in Pleven Str. Ekzarch Yosif  No. 11 – office.

The following will be presented at the press conference:

 1. The objectives of the project,
 2. The activities envisaged and the timetable for their implementation,
 3. The expected results of the project implementation,
 4. Funding sources,
 5. The project management team.

With respect

Ivelina Atanasova

MANAGER „ML-CONSULT-2009“ Ltd.

phone: 0899/811979

Innovation for green industry in Ml-Consult-2009 Ltd.

On 11 September 2019 ML-Consult-2009 Ltd and Innovation Norway signed a contract with reference number № 2018/114652 for a grant of project „Innovation for green industry in Ml-Consult-2009 Ltd.“  under a Programme by Innovation Norway.
Main objective: Increasing the competitiveness of Ml-Consult-2009 Ltd. through investments in innovative environmental technologies  

Specific objectives of the project:

 • Investment support for the implementation of “green production processes”;
 • Manufacturing of “green products”;
 • Creating “green” jobs;
 • Expanding and increasing the efficiency and output of the company’s business activity.
Activity 1

Preparation for the selection of contractors;

Total budget of the project: EUR 680 000,00
Grant from the Norwegian Financial Mechanism: EUR 350 000,00

Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of Programme Area 01 – Business Development, Innovation and SMEs.