ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Възложителят „МЛ-КОНСУЛТ-2009” ЕООД,  с адрес гр. Плевен, 5800, ул. Стара планина” № 5,ет. 1, ап. 1, на основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Феникс”, разположено в землището на гр. Искър, община Искър, област Плевен.

Срещата ще се проведе на  11.07.2019 г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на община Искър,  община Искър, област Плевен.

Докладът за ОВОС и приложенията към него,  в т. ч. Доклад за оценка  на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитена зона BG0000613 „Река Искър” по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 92/43/ЕИО, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа в: Община Искър, област Плевен, гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38 и РИОСВ – Плевен, гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1 А.

Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на РИОСВ – Плевен http://riew-pleven.eu/.

Писмени становища могат да се представят в Община Искър, област Плевен и РИОСВ- Плевен на посочените по-горе адреси или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

д-р Никола Вардев, тел. 0888259001;

Ивелина Атанасова, тел. 0899 811979; е-mail: ml-konsult@abv.bg