ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

„МЛ-Консулт-2009“ Е ООД проведе втори информационен ден във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0058-C01 „Енергийна ефективност в „МЛ-Консулт-2009” ЕООД”

„МЛ-Консулт-2009“ ЕООД организира пресконференция, във връзка с изпълнението на дейностите по проект за „Енергийна ефективност в „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД“, която се състоя на 10 септември  2018г. от 17:30 ч., в офиса на дружеството в гр.Плевен, ул.“Екзарх Йосиф“ №11.

Проектът се изпълнява от „МЛ-Консулт-2009″ ЕООД в рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.001″Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Към настоящият момент, бенефициентът успешно е изготвил документация за избор на изпълнители, както и е преминала процедури по избор на изпълнител „Избор с публична покана“.  В следствие на проведените процедура „МЛ-Консулт-2009“  ЕООД е сключило два броя договори за доставка с изпълнители, като са придобити следните ДМА:

– Договор сключен с „Сигма България“ АД на с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“  обособена позиция 002 – челен товарач – 1 брой, верижен багер – 2 броя.

– Договор сключен с „Просол“ ООД на с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“ обособена позиция 001- мобилна роторна трошачка – 1 брой.

На пресконференцията бяха поканени да присъстват представители на Управляващия орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“,  Областен информационен център – Плевен, партньори и клиенти, както и всички заинтересовани лица и медии.

Ръководител проект: Ивелина Атанасова