МЛ-Консулт-2009 Е ООД проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0058-C01 Енергийна ефективност в МЛ-Консулт-2009 ЕООД

16.01.2018

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

„МЛ-Консулт-2009“ Е ООД проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-3.001-0058-C01 „Енергийна ефективност в „МЛ-Консулт-2009” ЕООД”

„МЛ-Консулт-2009“ ЕООД организира пресконференция, във връзка с изпълнението на дейностите по проект за „Енергийна ефективност в „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД“, която ще се състоя на 15 януари 2018г. от 17:30 ч., в офиса на дружеството в гр.Плевен, ул.“Екзарх Йосиф“ №11.

Проектът се изпълнява от „МЛ-Консулт-2009″ ЕООД в рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.001″Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е повишаване на конкурентоспособността на „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД, чрез инвестиции  в енергоефективно  оборудване и енергиен мениджмънт. Предвижда се закупуването на: челен товарач – 1 брой, верижен багер – 2 броя, мобилна роторна трошачка – 1 брой.

На пресконференцията бяха поканени да присъстват представители на Управляващия орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“,  партньори и клиенти, както и всички заинтересовани лица и медии.

Ръководител проект: Ивелина Атанасова

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД и никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.