Покана за участие в информационна среща по проект Енергийна ефективност в МЛ-Консулт-2009 ЕООД

П О К А Н А
ОТ „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД
за участие в информационна среща по проект
Енергийна ефективност в „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД

На 15.01.2018 г. от 17,30 часа в офиса на „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД
на адрес: гр. Плевен ул. Екзарх Йосиф № 11 се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-3.001-0058-C01 с бенефициент „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД по проект „Енергийна ефективност в МЛ-Консулт-2009“ ЕООД“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

В рамките на събитието Ивелина Пламенова Атанасова ще представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и сведения относно изпълнението на заложените дейности.

Ивелина Атанасова –
УПРАВИТЕЛ НА МЛ-Консулт-2009 ЕООД